MAL FOR SAMTYKKEERKLÆRING

Jeg samtykker til at [behandlingsansvarliges navn her] (Behandlingsansvarlig) behandler personopplysninger om meg ved å [sett inn type behandling her, f eks «sende ut nyhetsbrev til meg»]. Personopplysningene som behandles omfatter [sett inn type personopplysninger her, f eks «navn, epostadresse, telefonnummer»] for å [sett inn formålet med den aktuelle behandlingen her, som å «sende meg nyhetsbrev»].

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke tilbake.

Jeg er informert om og klar over mine rettigheter som registrert etter personvernforordningen, for eksempel min rett til å kreve innsyn eller retting av mine personopplysninger.

Jeg er klar over at det er mer informasjon om Behandlingsansvarliges sin bruk av personopplysninger i Behandlingsansvarliges personvernerklæring som er tilgjengelig her: [Ta inn link til personvernerklæringen her].

Jeg er informert om følgende mottakere av mine personopplysninger:

  • [List opp her andre behandlingsansvarlige, felles behandlingsansvarlig og databehandlere som den registrertes personopplysninger eventuelt vil bli gjort tilgjengelig for].

Jeg samtykker til det ovennevnte:

[Her må den registrerte aktivt erklære at vedkommende samtykker ved å enten signere, eller på elektronisk løsning huke av boks med «Jeg samtykker» og klikke på knapp med «OK», eller bare klikke på knapp med «Akseptert», «Jeg samtykker» eller lignende, dersom det er en alternativ boks med «Ikke akseptert» (slik at den registrerte har et valg).

Skal den behandlingsansvarlige foreta flere ulike behandlinger av den registrertes personopplysninger (forskjellige behandlingsaktiviteter) må det fylles ut og bruke malen over for hvert enkelt formål og behandling. Dette følger av at kravet til samtykke skal være spesifikt, se personvernforordningen artikkel 4 (11). Man kan med andre ord ikke be den registrerte samtykke til å delta i en undersøkelse og samtykke til å motta relevante tilbud og informasjon om virksomheten i samme samtykkeforespørsel. Dette må separeres, slik at den registrerte kan gi spesifikke samtykker til de to ulike behandlingsaktivitetene. Det kan eventuelt gis en oversikt over all behandling i én samtykkeerklæring, men at det inntas flere avkrysningsbokser hvor hver boks beskriver den enkelte behandling.]

Kommentarer:

Merk at det er krav til at samtykkeerklæringer skal kunne dokumenteres (ref. «påvises» i personvernforordningen artikkel 7 nr. 1), slik at det må kunne dokumenters bl.a. når erklæringen er avgitt (som kan dokumenteres ved tidspunkt på epost, dato på signert erklæring eller tidspunktangivelse i database), hvem som avga samtykket (samtykkeerklæringen må kunne kobles til den fysiske personen som avga erklæringen, samt må det være en kobling mellom personopplysningene til vedkommende og erklæringen), og innholdet i samtykket som ble gitt (det må vises hva vedkommende samtykket til).

Gis det samtykke som del av andre vilkår, er det et krav at samtykket er tydelig adskilt fra de øvrige vilkår, som at samtykket inntas øverst i vilkårene, eller er inntatt i en «boks» eller på andre måter uthevet som samtykke. Det er også krav om at samtykket er formulert i et klart og enkelt språk.

Bryter samtykket mot noe av nevnte, vil det ikke være bindende, og behandling av personopplysninger etter samtykket er ikke lovlig.

Dersom samtykket skal benyttes overfor barn, stilles det spesielle krav til innhenting av samtykke, se bl.a. personvernforordningen artikkel 8.

loader